Internet Communication Co.,Ltd.

บริษัท อินเตอร์เน็ทคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ความเป็นมาของเรา

บริษัท อินเตอร์เน็ท คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ได้ดำเนินธุรกิจผู้วางระบบด้านสารสนเทศ (IT System Integrator) เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2533 โดยการให้คำปรึกษา การออกแบบและการติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบโปรแกรมประยุกต์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ

เราจะร่วมมือกับท่านในการพัฒนากระบวนการ การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กรของท่าน

กว่า25 ปีที่ผ่านมา องค์กรระหว่างประเทศ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ต่างให้ความเชื่อมั่นในการบริการของเรา

ปัจจุบันเราได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transform) จากผู้วางระบบด้านสารสนเทศ (IT System Integrator) โดยได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และบุคลลากรขององค์กร

เราได้สร้างระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบงานสำหรับธุรกิจ (Software as a Services) ที่ได้การรับรองมาตราฐานระดับสากล ด้านความปลอดภัยของขัอมูล(ISO 27001) ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ (ISO90001)

เพื่อให้บริการกับองค์กรระหว่างประเทศ ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และจะเป็นธุรกิจหลัก สำหรับการให้บริการสารสนเทศ (IT Service Provider) ของบริษัทต่อไปในอนาคต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็น IT Services Provider ที่ได้รับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 และ ด้านการบริการที่มีคุณภาพ ISO 9001

พันธกิจ

เรามุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตราฐานสากล IS027001
เรามุ่งเน้นด้านการบริการที่มีคุณภาพด้วยมาตราฐานสากล IS09001
เรามุ่งเน้นด้านพัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ
เรามุ่งเน้นด้านการปรับปรุงกระบวนการร่วมกับลูกค้า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เรามุ่งเน้นนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากลให้กับลูกค้า

คณะผู้บริหาร

ดร.ไพโรจน์ ศุภมงคล
ประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา
– การจัดการดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
– บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ฝึกอบรม
– หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
– หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 3 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
– หลักสูตร Executive Development Program EDP8 Thai Listed Companies Association

นายทสพล ภูริพงศธร 
กรรมการผู้จัดการ 

ประวัติการศึกษา  
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฝึกอบรม
– หลักสูตร ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems บริษํท ที-เน็ท จำกัด
– หลักสูตร ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ายุค 4.0 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

นาย โกศล พุทธเจริญลาภ
รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจ

ประวัติการศึกษา
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
– บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ
ฝึกอบรม
– หลักสูตร ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems Internal Auditor บริษํท ที-เน็ท จำกัด
– หลักสูตร SCB Intelligent Entrepreneur Program รุ่นที่ 7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– หลักสูตร Certified Data Center Professional (CDCP) บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

นางสาวศุภภร วิภาพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการ บัญชีการเงิน

ประวัติการศึกษา
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ฝึกอบรม
– หลักสูตร ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems บริษํท ที-เน็ท จำกัด
– หลักสูตร K SME Care รุ่นที่ 6 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าของเรา

Picture4

คู่ค้าของเรา

มาตรฐานของเรา

ดังที่เราได้มีพันธกิจที่ว่า “เรามุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตราฐานสากล IS027001” เราได้บรรลุพันธกิจที่หนึ่งไปแล้วโดยเราได้การรับรองมาตรฐาน ISO27001 ด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2560

และเรายังมีภารกิจที่จะบรรลุพันธกิจที่สองที่ว่า “เรามุ่งเน้นด้านการบริการที่มีคุณภาพด้วยมาตราฐานสากลต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท อินเตอร์เน็ทคอมมิวนิเคชั่น จำกัด